MENU

VISI

Untuk menjadi sebuah jabatan yang berkualiti dan professional dalam pengurusan kewangan.

MISI

Memaksimumkan hasil dan mengoptimumkan perbelanjaan bagi meningkatkan pembangunan tempatan melalui kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan.

OBJEKTIF

 • Memastikan pengurusan kewangan Majlis diuruskan secara cekap dan teratur selaras dengan peraturan kewangan yang telah ditetapkan.
 • Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan.
 • Mempertingkatkan perancangan dan kawalan kewangan dengan lebih berkualiti.

PIAGAM PELANGGAN

 • Bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh  tuntutan lengkap diterima di Jabatan Kewangan.
 • Inden Kerja/Pesanan Kerajaan disediakan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan.
 • Terimaan bayaran di Kaunter Majlis Perbandaran Kluang di proses dalam tempoh masa sehingga 15 minit untuk diselesaikan bergantung kepada bilangan bil yang ingin dibayar.
 • Terimaan bayaran cukai taksiran harta melalui perbankan online atau atas talian di proses dalam tempoh masa 14 hari dari tarikh penerimaan bayaran sehingga ke tarikh resit dipos.

FUNGSI-FUNGSI

Fungsi Hasil dan Kewangan

      - Kutipan Hasil

 • Menerima semua kutipan hasil Majlis
 • Menyelenggaran dan merekod daftar terimaan hasil
 • Memastikan hasil kutipan disimpan dengan selamat dan memasukkan ke dalam akaun di Bank setiap hari
 • Membuat laporan dan penyata hasil setiap bulan dan tahun           

        - Kewangan

 • Menguruskan simpanan semasa dan simpanan tetap di bank
 • Mengurus aliran tunai
 • Menyediakan penyata hasil dan perbelanjaan untu mesyuarat jawatankuasa
 • Menguruskan Panjar Wang Runcit (Petty Cash)
 • Menguruskan serta menyelenggara akaun amanah dan Kumpulan Wang Amanah

Fungsi Pembayaran dan Belanjawan

       - Pembayaran

 • Menguruskan pembayaran kepada pembekal / pelanggan Majlis
 • Menyemak segala dokumen sokongan ke atas semua baucer bayaran dengan betul dan teratur berdasarkan Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling sebelum bayaran diluluskan

     - Gaji

 • Memproses bayaran emolumen kakitangan Majlis
 • Menyemak borang Kew 8 borang tuntutan lebih masa, senarai potongan dan segala dokumen yang bersangkutan dengan bayaran gaji  
 • Menyediakan penyata Pendapatan Tahunan ( Borang EC)

      - Pengurusan Aset dan Stor

 • Merekod dan menyelenggara aset-aset alih dan stok mengikut tatacara yang ditetapkan
 • Membuat pelupusan bagi aset-aset atau stok yang tidak ekonomi digunakan dan usang
 • Menyediakan laporan dan senarai aset dan stok tahunan untuk dibentangkan dalam JKPAK dan dihantar kepada Perbendaharaan Negeri

      - Akaun

 • Menyediakan penyata kewangan Majlis mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Memastikan Penyata Tahunan di hantar kepada Jabatan Audit Negara mengikut tarikh yang ditetapkan

- Pengurusan Perolehan

 • Memastikan peruntukan sentiasa mencukupi sebelum berbelanja
 • Menyediakan kertas kerja pindah peruntukan dan tambah peruntukan bagi one off dan dasar baru
 • Memastikan daftar bil dan buku vot diselenggara dengan baik
 • Merancang kaedah perolehan yang bersesuaian bagi setiap One Off pembelian bekalan dan perkhidmatan setiap jabatan
 • Menguruskan pembukaan dokumen sebutharga bagi bekalan & perkhidmatan untuk setiap jabatan
 • Memastikan permohonan perolehan bekalan dan perkhidmatan daripada setiap jabatan mempunyai peruntukan yang mencukupi dan mencadangkan kaedah perolehan yang bersesuian dengan peruntukan sedia ada
 • Menyediakan dokumen sebutharga bagi bekalan dan perkhidmatan serta mengendalikan mesyuarat jawatankuasa perolehan
 • Meningkatkan tadbir urus perolehan dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan supaya dapat dilaksanakan dengan telus, adil dan saksama
 • Merancang dan mencadangkan jawatankuasa perolehan yang terlibat selaras dengan pekeliling 1PP sedia ada supaya proses perolehan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat
 • Memastikan SST / perakuan siap dan pesanan tempatan dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan

carta_kewangan